لباس کار

تولیدی لباس کار

تولیدی لباس کار، انواع لباس کار را به تعداد بسیار زیادی تولید می کند. لباس کار همان طور که از اسم آن پیدا است، لباسی است که فرد زمان کار کردن آن را می پوشد. همه افراد در زمان کار و فعالیت باید لباس مناسب داشته باشند. لباس کار باید متناسب با شرایط کاری فرد […]