تجهیزات ترافیکی سرعت گیر

خرید سرعت گیر های چراغ دار

یکی از پرکاربردترین تجهیزات ترافیکی برای محدودیتهای تردد خودروها و وسایل نقلیه، سرعت گیر  های چراغ دار هستند که از سرعت بیش از حد و غیر مجاز رانندگان جلوگیری میکنند و مانع بی احتیاطی و کاهش خسارات و تلفات و تخلفات بعضی از رانندگان شده و خطرات احتمالی و تصادفات شهری جلوگیری میکنند و همچنین […]